Executive Committee

Prakash Shrestha

 • '93
 • President

Tripti Thapa

 • SMS '99
 • Vice-President

Sikandar Bar Singh Thapa

 • '02
 • Treasurer

Nirmal Krishna Shrestha

 • '72
 • Member

Mahendra Man Sakya

 • '77
 • Member

Pravash Sharma

 • '79
 • Member

Prakash Babu KC

 • '84
 • Member

Iman Bikram Shah

 • '89
 • Member

Khushboo Pradhan

 • SMS '07
 • Member

Dr. Shirish KC

 • '08
 • Member