Menu Close

Past Presidents

Kumar Khadga Shah (2022-2023)

Pream Kumar Singh (2024-2025, 2027)

Uttam Jung Thapa (2026)

Bharat Koirala (2028)

Indra Bikram Shan (2029-2030)

Krishna Bikram Thapa (2031-2033, 2037-2039)

Rajendra M Sherchan (2034-2036)

Jyoti Man Sherchan (2041-2042)

Raju Dev Acharya (2044, 2046, 2055-2056)

Shanker Raj Pandey (2045)

Bidya Man Shakya (2047-2048)

Gurubar Singh Thapa (2049)

Kendra Bikram Shah (2051)

Ananda Raj Joshi (2053-2054)

Mahendra Man Shakya (2056-2060)

Raju Bhakta Pradhan (2061-2062)

Alok Tumbahangphey (2063-2065)

Yogendra Shakya (2066-2068)

Pragya Rajbhandari
(2069-2071)

Dr. Jyoti Dhakhwa (2072-2074)

Bhoo Arun Malla (2075-2078)


Prakash Shrestha (2079)